Психотерапия Моят подход


Има много теоретични модели в психотерапията и психологичната консултация. Всеки от тях е подходящ за определени ситуации и нужди. Аз считам, че еклектичния подход, т.е. комбинирането на различни модели и методи дава най-добри резултати за разрешаване на проблемите. Това дава възможност психотерапевта да добавя непрекъснато последните постижения в световен мащаб към практиката си като EMDR, EFT, TAT, BSFF и др. Добри резултати, според мен, дава когнитивно-поведенческата терапия, съчетана с транзакционния анализ и хуманистичната терапия. Не могат да бъдат избегнати елементи от анализата, динамичната терапия и редица други. Аз не бих се ангажирала с един метод и школа, защото практиката показва, че колкото са хората, толкова и различни виждания и житейски позиции по отношение на проблемите съществуват и е невъзможно с помощта на един единствен метод те да бъдат решени.

При първата среща с клиента уточнявам какво Ви води при мен, какви методи ще ползваме, колко ще продължи терапията или консултирането, при каква честота, какви са моите задължения, хонорара, какво се изисква от Вас по време на терапията. За всичко това ние сключваме устен договор, който и двете страни добросъвестно спазват.

Терапията има малък или никакъв резултат, ако Вие сте с нагласата, че психотерапевтът Ви ще даде еднократен съвет или предписание. Психотерапията е процес, в който Вие сами намирате решенията, първоначално с моята професионална помощ, а в последствие и без нея.

Психотерапията е Вашия път към себе си.